Underhållsskyldighet

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Litauen

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 i förordningen och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 i förordningen handläggs av Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appellationsdomstol).

The Court of Appeal of Lithuania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tfn: (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
e-post:apeliacinis@apeliacinis.lt

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Ett avgörande från Litauens appellationsdomstol av ett överklagande av en ansökan om verkställbarhetsförklaring kan överklagas genom att väcka kassationstalan vid Litauens högsta domstol. Sådana överklaganden prövas i enlighet med de regler för handläggning av en kassationstalan som fastställts i den litauiska civilprocesslagen, om inte annat följer av förordningen eller den litauiska lagstiftning som införlivar EU-lagstiftning och internationella bestämmelser på civilprocessens område. Om en ansökan om prövning godkänns tas den, som ett prioriterat ärende, upp i förteckningen över mål som ska prövas i ett kassationsförfarande av högsta domstolen. Högsta domstolen fastställer en tidsfrist på högst 14 dagar för att svara på överklagandet. I förteckningen över mål som ska prövas av högsta domstolen i ett kassationsförfarande (artikel 350.7 i civilprocesslagen) underrättar högsta domstolen parterna och andra som berörs av målet om tidsfristen för att gå i svaromål.

Parterna måste (och övriga som berörs av målet får) inge ett skriftligt svar på överklagandet inom den tidsfrist som högsta domstolen har fastställt. Denna tidsfrist beräknas från den dag då överklagandet fördes in i förteckningen över mål som ska prövas av högsta domstolen i ett kassationsförfarande.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

En ansökan om förnyad prövning av ett avgörande om underhållsskyldighet görs i enlighet med artikel 19 i förordningen av den domstol som meddelade avgörandet. När domstolen har godtagit en ansökan vidarebefordrar den en kopia av denna och dess bilagor till klaganden och underrättar vederbörande om att han eller hon måste svara inom 14 dagar från den dag då ansökan avsändes. En ansökan om förnyad prövning av ett avgörande om underhållsskyldighet prövas av domstolen i ett skriftligt förfarande. Vid behov kan domstolen kalla till muntliga förhandlingar för att bedöma ansökan. Domstolen ska pröva ansökan senast 14 dagar efter det att tidsfristen för att inkomma med svar har löpt ut och är skyldig att fatta beslut om en av de åtgärder som anges i artikel 19.3 i förordningen.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba [State-guaranteed Legal Aid Service]

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litauen

Tfn: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-post: teisinepagalba@vgtp.lt

Webbplats: https://vgtpt.lrv.lt/en

Rör ansökningen underhållsskyldigheter som grundas på ett föräldra–barnförhållande personer yngre än 21 år, sköts centralmyndighetens funktioner av den statliga socialförsäkringsstyrelsens Mažeikiai-kontor.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litauen

Tfn: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-post: mazeikiai@sodra.lt

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Vid ansökningar som rör underhållsskyldighet gentemot en person under 21 år som grundas på ett föräldra–barnförhållande utför myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag till barn, som lyder under ministeriet för social trygghet och sysselsättning, centralmyndighetens uppgifter enligt artikel 51 i förordningen.

Kontaktuppgifter till myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag till barn, som lyder under ministeriet för social trygghet och sysselsättning:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefonnummer: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-post: info@vif.lt

När omständigheterna så kräver tillhandahålls statligt garanterad rättshjälp med avseende på sådana ansökningar som anges i artikel 56 i förordningen i enlighet med det förfarande som fastställs i lagen om statlig rättshjälp, om inte annat följer av litauisk lagstiftning som införlivar EU-lagstiftning och internationella bestämmelser på civilprocessrättens område, eller av förordningen. Om det i samband med prövningen av sådana ansökningar som anges i artikel 56 i förordningen blir uppenbart att en sökande behöver statlig rättshjälp översänder den statliga rättshjälpstjänsten i Vilnius och myndigheten för förvaltning av underhållsbidrag till barn, som lyder under ministeriet för social trygghet och sysselsättning, ansökan om statlig rättshjälp direkt till de behöriga myndigheter som ansvarar för att organisera den statligt garanterade rättshjälpen, nämligen de litauiska statliga rättshjälpstjänsterna.

Namn och kontaktuppgifter till de litauiska statliga rättshjälpstjänsterna

Statlig rättshjälpstjänst

Adress

Telefon

Fax

E-post

Vilnius statliga rättshjälpsmyndighet

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Den statliga rättshjälpstjänsten i Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Den statliga rättshjälpstjänsten i Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Den statliga rättshjälpstjänsten i Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Den statliga rättshjälpstjänsten i Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

En begäran om att helt eller delvis vägra verkställighet av ursprungsdomstolens avgörande om underhållsskyldighet, i enlighet artikel 21.2 i förordningen, ska prövas av Litauens appellationsdomstol.

The Court of Appeal of Lithuania
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tfn: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-post: apeliacinis@apeliacinis.lt

En begäran om att helt eller delvis skjuta upp verkställigheten av ursprungsdomstolens avgörande om underhållsskyldighet, i enlighet med artikel 21.3 i förordningen, ska prövas av distriktsdomstolen på den ort där verkställigheten söks.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Litauiska är det enda språk som godtas för översättning av de handlingar som avses i artikel 20 i förordningen. Både litauiska och engelska godtas dock för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Litauens centralmyndighet godtar litauiska och engelska för den kommunikation med andra centralmyndigheter som avses i artikel 59 i förordningen.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.