Underhållsskyldighet

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Territoriell behörighet

Ansökan om verkställbarhetsförklaring ska inges till distriktsdomstolen.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxemburg
Tfn: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tfn: (+352) 80 32 14 - 1
Fax: (+352) 80 71 19 eller (+352) 802484

- Ändring av beslutet med anledning av verkställbarhetsansökan

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxemburg
Tfn: (+352) 47 59 81-1
Fax: (+352)47 59 81-2396

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Ett avgörande som meddelats med anledning av en ansökan om ändring kan bara överklagas till kassationsdomstol.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tfn (+352) 475981-2369/2373

Fax: (+352) 475981-2773

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

En svarande som inte har gått i svaromål i Luxemburg har rätt att begära omprövning av beslutet vid den domstol där det ursprungligen fattades, på de villkor som anges i artikel 19.1 i förordningen. Denna begäran ska inges enligt de formella regler som gäller vid den domstol som fattat det beslut som ska omprövas.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tfn: (+352) 530 529 200 Fax: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tfn: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: (+352) 80 32 14-1

Fax: (+352) 807119 eller (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndighet är Parquet Général auprès de la Cour supérieure de Justice (allmänna åklagarmyndigheten vid högsta domstolen i Luxemburg).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tfn: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Fax: (+352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Behörig myndighet är Parquet Général auprès de la Cour supérieure de Justice (allmänna åklagarmyndigheten vid högsta domstolen i Luxemburg).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 475981-2393/2329

Fax: (+352) 470550

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Luxemburg godtar kommunikation på tyska och franska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Luxemburg godtar kommunikation på tyska och franska.

Senaste uppdatering: 22/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.