Underhållsskyldighet

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Tvistemålsdomstolen (avdelningen för familjeärenden) är den domstol som är behörig att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaringar i enlighet med artikel 27.1.

Adress:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tfn: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Appellationsdomstolen är den domstol som är behörig att behandla överklaganden av beslut om sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2.

Adress:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tfn: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Efter det att appellationsdomstolen har meddelat ett avgörande finns det inga andra möjligheter att överklaga i Malta.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövningsförfaranden för tillämpning av artikel 19 fastställs i artikel 7 i International Maintenance Obligation Order, 2011 (LN452/11) om överklagande av beslut om en ansökan om förklaring. Appellationsdomstolen är den domstol som är behörig i detta hänseende.

Adress:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tfn: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Centralmyndigheten är Director for Social Welfare Standards.

Adress:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tfn: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-post: welfare.standards@gov.mt

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Ej tillämpligt

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Tvistemålsdomstolen (avdelningen för familjeärenden) är den myndighet som har behörighet i fråga om verkställighet för tillämpningen av artikel 21.

Adress:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tfn: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Engelska

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Maltesiska och engelska

Senaste uppdatering: 25/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.