Underhållsskyldighet

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Nederländerna

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Domare som prövar ansökningar om interimistiska åtgärder vid distriktsdomstolarna har befogenhet att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring, enligt artikel 27.1 i förordningen.

Den domstol som är behörig att pröva överklagande av beslut om en sådan ansökan, enligt artikel 32.2, är den domstol som fattade beslutet om interimistiska åtgärder. Kontaktuppgifter för distriktsdomstolarna återfinns på Rättsliga rådets webbplats (Raad van de rechtspraak): www.rechtspraak.nl.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Det rättsmedel som avses i artikel 33 i förordningen är kassationsbesvär (beroep in cassatie).

Kassationsbesvär prövas av högsta instans inom det ordinarie domstolsväsendet, Nederländernas högsta domstol (Hoge Raad der Nederlanden). Syftet med kassation är att bevara rättslig enhetlighet, styra utvecklingen av lagstiftningen och garantera rättsskyddet. Vid kassation kan endast rättsfrågor tas upp. Högsta domstolen granskar enbart om lagen, inklusive procedurregler, har tillämpats korrekt. I sakfrågorna är den bunden av vad som fastställts i den omtvistade domen. Parterna vid kassationsbesvär företrädas av advokater vid förhandlingen i högsta domstolen.

Vid ett förfarande inges en ansökan som redogör för skälen till överklagandet. Svaranden kan inkomma med svaromål inom tre veckor (eller inom en annan frist som bestäms av högsta domstolen). Om det anses tillrådigt med tanke på målet kan advokaterna lämna förtydliganden. Riksåklagaren (procureur-general) vid högsta domstolen utarbetar ett skriftligt yttrande, på vars grundval högsta domstolen meddelar dom.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Ansökan om förnyad prövning ska göras på grundval av de skäl och inom de tidsfrister som anges i artikel 19 i förordningen vid den distriktsdomstol som fattade beslutet. I Nederländerna kan detta vara distriktsdomstolen eller appellationsdomstolen.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Centralmyndighet är Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdagen (LBIO).

Kontaktuppgifter:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Tfn: +31 (0)10 289 4895

Fax: +31(0)10 289 4882

E-post:iia@lbio.nl

Webbplats:www.lbio.nl

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Exekutionstjänstemän (gerechtsdeurwaarders) har befogenhet att verkställa domar.

Kontaktuppgifter för Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG):

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Tfn: +31 (0)70 890 3530

Fax: +31 (0)70 890 3531

E-post:kbvg@kbvg.nl

Webbplats:http://www.kbvg.nl

På denna webbplats återfinns namn- och kontaktuppgifter för exekutionsmyndigheterna (gerechtsdeurwaarderskantoren) i Nederländerna.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Endast nederländska godtas för översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det formulär för ansökan eller framställan som avses i artikel 59.1 ska fyllas i på nederländska.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.