På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

Nordirland

Innehåll inlagt av
Nordirland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Nordirland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

De domstolar som ansvarar för verkställighetsförklaringar är magistrates’ courts. Ansökningar kan riktas direkt till domstolen eller kan vidarebefordras till den av Department of Justice med adress:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tfn: 0300 200 7812 (inom landet) och + 44 28 9049 5884 (från utlandet)

Fax: +44 2890 728 945

E-post: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

De domstolar som handlägger överklaganden är magistrates’ courts. Överklaganden kan inges direkt till domstolen eller kan vidarebefordras till den av Department of Justice med adress:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tfn: 0300 200 7812 (inom landet) och + 44 28 9049 5884 (från utlandet)

Fax: +44 2890 728 945

E-post: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans:

Ett enda överklagande avseende en rättsfråga till Court of Appeal in Northern Ireland.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig på Förenade kungariket, som inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tfn: 0300 200 7812 (inom landet) och + 44 28 9049 5884 (från utlandet)

Fax: +44 2890 728 945

E-post: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Det offentliga organ som kan utföra centralmyndighetens funktioner:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (för bestämmelsen i artikel 51.2 a om rättshjälp)

2nd Floor

Waterfront Plaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tfn: +44 2890 408 888

Fax: +44 2890 408 990

E-post: enquiries@lsani.gov.uk

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Magistrates’ courts är de behöriga myndigheterna. Ansökningar kan riktas direkt till domstolen eller kan vidarebefordras till den av Department of Justice med adress:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Nordirland

Tfn: 0300 200 7812 (inom landet) och + 44 28 9049 5884 (från utlandet)

Fax: +44 2890 728 945

E-post: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Engelska är det språk som godtas för översättning av handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Engelska är det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner.

Senaste uppdatering: 06/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.