Underhållsskyldighet

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De domstolar i Polen som är behöriga att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 i förordning (EG) nr 4/2009 är de regionala domstolarna (sądy okręgowe) (enligt artikel 11511.1 i civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego) av den 17 november 1964).

De domstolar i Polen som är behöriga att handlägga de ansökningar om ändring som avses i artikel 32.2 i förordning (EG) nr 4/2009 är appellationsdomstolarna (sąd apelacyjny) (artikel 394 och följande artiklar jämförda med artikel 11511 i civilprocesslagen). Ansökan om ändring ska göras vid en appellationsdomstol via den regionala domstol som meddelade den ifrågasatta domen (artikel 369 jämförd med artikel 397.2 i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Det förfarande för överklagande som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 4/2009 sker i Polen genom en kassationstalan (skarga kasacyjna) (artiklarna 3981–39821 i civilprocesslagen). Behörig domstol är Högsta domstolen (Sąd Najwyższy). En kassationstalan måste väckas vid Högsta domstolen via den appellationsdomstol (sąd apelacyjny) som meddelade den ifrågasatta domen (artikel 3985.1 jämförd med artikel 11511.3 i den polska civilprocesslagen).

Högsta domstolens kontaktuppgifter:

Högsta domstolen (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polen

Tfn: +48 22 530 8246

E-post: ppsek@sn.pl

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

I Polen är det förfarande för upphävande av domar i mål om underhållsskyldighet som regleras av artikel 11442 i civilprocesslagen det förfarande som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 4/2009. En ansökan om detta förfarande inges till den domstol som meddelade den ifrågasatta domen. Det innebär att, beroende på vilken domstol som meddelade den ifrågasatta domen i målet om underhållsskyldighet, kan behörighet i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 4/2009 ligga hos

a) en distriktsdomstol (sąd rejonowy)

b) en regional domstol (sąd okręgowy) (om den berörda domstolen meddelade domen om underhållsskyldighet i ett mål om hemskillnad, äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap).

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Polen har utsett följande centralmyndighet i enlighet med artikel 49.1 i förordning (EG) nr 4/2009:

Justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Avdelningen för internationellt samarbete och mänskliga rättigheter (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Enheten för internationell indrivning av underhåll och gränsöverskridande utredningar i ärenden om föräldraansvar (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tfn/Fax: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

E-post: alimenty@ms.gov.pl

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De regionala domstolarna (sądy okręgowe) har utsetts att utföra centralmyndighetens uppgifter när det gäller att vidarebefordra ansökningar och vidta alla lämpliga åtgärder avseende sådana ansökningar.

De regionala domstolarnas kontaktuppgifter anges i bilaga 2 PDF (155 Kb) pl.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

Enligt artikel 843.1 och 843.2 i civilprocesslagen är den myndighet i Polen som är behörig att vidta de åtgärder som avses i artikel 21.2 i förordning (EG) nr 4/2009 den distriktsdomstol (sąd rejonowy) med materiell behörighet i vars domkrets verkställighetsåtgärder har inletts. Om verkställighetsåtgärder ännu inte har inletts är denna myndighet den distriktsdomstol (sąd rejonowy) som har materiell behörighet enligt bestämmelserna om allmän behörighet.

Enligt artikel 758 i civilprocesslagen är den myndighet i Polen som är behörig att vidta de åtgärder som avses i artikel 21.3 i förordning (EG) nr 4/2009 den distriktsdomstol (sąd rejonowy) till vilken det exekutionsbiträde som genomför verkställigheten är knuten.

Domstolarnas kontaktuppgifter anges på https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Polen godtar bara översättning till polska av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 i förordning (EG) nr 4/2009.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelskafranska är dock redan färdig.

De språk som godtas av centralmyndigheterna i Polen för all annan kommunikation i enlighet med artikel 59.3 i förordning (EG) nr 4/2009 är polska och engelska.

Senaste uppdatering: 12/12/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.