Underhållsskyldighet

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Portugal

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Vad gäller artikel 27.1:

- Ärenden om underhållsbidrag till barn (underåriga eller myndiga) och mellan makar handläggs av domstolen för familjemål och mål rörande underåriga (Juízo de Família e Menores) eller, om en sådan inte finns, den lokala civildomstolen (Juízo Local Cível), i förekommande fall, eller den lokala allmänna domstolen (Juízo Local de Competência Genérica).

- Övriga ärenden rörande underhållsbidrag som uppstår på grund av andra familjeband, antingen släktskap eller äktenskap, handläggs av den lokala civildomstolen (Juízo Local Cível), om en sådan finns, eller den lokala allmänna domstolen (Juízo Local de Competência Genérica).

Vad gäller artikel 3.2 är appellationsdomstolen (Tribunal da Relação) behörig.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Mot den dom som meddelas med anledning av överklagandet får talan föras endast genom överklagande av en rättsfråga till kassationsdomstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Vad gäller artikel 19.1 a:

- Vid förnyad prövning tillämpas ett särskilt rättsmedel (recurso extraordinário de revisão), som anges i artikel 696 e i civilprocesslagen (Código de Processo Civil).

Vad gäller artikel 19.1 b:

- Även här tillämpas vid förnyad prövning ett särskilt rättsmedel (recurso extraordinário de revisão), som anges i artikel 696 e i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) och artikel 140 i civilprocesslagen.

Behörig att pröva talan är den domstol som meddelade den dom som ska omprövas (artikel 697.1 i civilprocesslagen).

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Portugals centralmyndighet med avseende på denna förordning::

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA - PORTUGAL

Tfn: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Fax: +351 211 545 116

E-postadress: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Webbplats: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Behörighet i ärenden om underhållsbidrag till barn (underåriga eller myndiga):

- Domstolen för familjemål och mål rörande underåriga (Juízo de Família e Menores) eller, om en sådan inte finns, verkställighetsdomstolen (Juízo de Execução).

Behörighet i ärenden om underhållsbidrag mellan makar:

- Domstolen för familjemål och mål rörande underåriga (Juízo de Família e Menores) eller, om en sådan inte finns, verkställighetsdomstolen (Juízo de Execução).

Behörighet i övriga ärenden rörande underhållsbidrag som uppstår på grund av familjeband, antingen släktskap eller äktenskap har

- verkställighetsdomstolen (Juízo de Execução) eller, om en sådan inte finns,

- den centrala civildomstolen (Juízo Central Cível), om tvisten rör ett värde som överstiger 50 000 euro, eller

- den allmänna domstolen (Juízo de Competência Genérica) eller den lokala civildomstolen (Juízo Local Cível), om en sådan finns, om tvisten rör ett värde på högst 50 000 euro.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

För översättning av de handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 godtas endast portugisiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Språk som godtas av de centrala myndigheterna för kommunikation med andra centrala myndigheter enligt artikel 59 är portugisiska, engelska och franska.

Senaste uppdatering: 07/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.