På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Skottland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Skottland

Domstolen med behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring:

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Domstolen med behörighet att behandla överklaganden:

Skottland

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans:

Överklagande till Court of Session.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Skottland

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244  2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det språk enligt artiklarna 20, 28 och 40 som godtas för översättning av handlingar i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska.

Senaste uppdatering: 07/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.