På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Underhållsskyldighet

Skottland

Innehåll inlagt av
Skottland

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Skottland

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Skottland

Domstolen med behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring:

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Domstolen med behörighet att behandla överklaganden:

Skottland

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Förfaranden för att överklaga avgöranden i andra instans:

Överklagande till Court of Session.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Artikel 19 är inte tillämplig eftersom Förenade kungariket inte är bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Skottland

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244 2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Sheriff Court genom förmedling av skotska ministrar på följande adress:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tfn: +44 131 244  2417 eller +44 131 244 3570

Fax: +44 131 244 4848

E-post: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det språk enligt artiklarna 20, 28 och 40 som godtas för översättning av handlingar i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Det språk som godtas vid kommunikation med andra centrala myndigheter i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner är engelska.

Senaste uppdatering: 07/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.