Underhållsskyldighet

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

I Slovakien ligger behörigheten att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 hos distriktsdomstolen i Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).

De regionala domstolarna (krajský súd) är behöriga att handlägga överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2. Överklagandet inges till den distriktsdomstol (okresný súd) vars beslut bestrids.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Det prövningsförfarande i Slovakien som avses i artikel 33 är överklagande (dovolanie), i enlighet med artiklarna 419–457 i lagen om civilrättsliga tvisteförfaranden (lag nr 160/2015). Överklaganden ska inges till den domstol som avgjorde målet i första instans. Högsta domstolen (najvyšší súd) avgör frågan.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Behörigheten att ändra beslut enligt artikel 19 i förordningen vid förnyad prövning (obnova konania) tillkommer de slovakiska domstolarna enligt avsnitt 397–418 i lagen om civilrättsliga tvisteförfaranden (lag nr 160/2015). Ansökningar om förnyad prövning ska handläggas av den domstol som avgjorde målet i första instans.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Följande organ utgör centralmyndighet för tillämpningen av artikel 49.1 i förordningen:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (centrumet för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar)

Adress:

Špitálska 25–27

Box 57

814 99 Bratislava

Tfn: +421 2 20 45 82 00

E-postadress: info@cipc.gov.sk

Webbplats: http://www.cipc.gov.sk

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Ej tillämplig, eftersom den slovakiska centralmyndighetens uppgifter uteslutande utförs av centret för internationellt rättsligt skydd för barn och ungdomar.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

För tillämpningen av artikel 21 i förordningen är distriktsdomstolen i Banskà Bystrica (Okresný súd Banskà Bystrica) behörig i fråga om verkställighet, varvid den agerar verkställighetsdomstol (exekučný súd).

Namn och kontaktuppgifter:

Banská Bystrica distriktsdomstol – Kontoret för betalnings- och verkställighetsförfaranden (Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekucného konania)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovakien

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 20, 28 och 40 godtas på slovakiska och tjeckiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Vid kommunikation mellan den slovakiska centralmyndigheten och andra centralmyndigheter som avses i artikel 59 godtas slovakiska, tjeckiska, engelska och tyska.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.