Underhållsskyldighet

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovenien

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Alla distriktsdomstolar (okrožna sodišča) är behöriga att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring enligt artikel 27.1.

Överklaganden enligt artikel 32.2 av ett beslut om en ansökan om verkställbarhetsförklaring prövas av den domstol som förklarade beslutet verkställbart.

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

I enlighet med artikel 109 i lagen om internationell privat- och processrätt (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), kan avgöranden överklagas till Högsta domstolen (Vrhovno sodišče).

Sloveniens högsta domstol

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-post: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

I enlighet med civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku) är de förfaranden som tillämpas i Slovenien när det gäller artikel 19, i förekommande fall, ”återupptagande av handläggningen av målet” (Obnova postopka) (artiklarna 394–401 i civilprocesslagen) eller en ”ansökan om återställande av försutten tid” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (artiklarna 116–120 i civilprocesslagen).

De domstolar som är behöriga vid förnyad prövning i den mening som avses i artikel 19 i förordningen är distriktsdomstolarna, närmare bestämt den domstol som meddelade avgörandet i första instans.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Namn på och kontaktuppgifter till den slovenska centralmyndigheten:

Sloveniens fond för offentliga stipendier, utveckling, funktionsnedsättning och underhåll (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije).

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-post: jpsklad@jps-rs.si

Webbplats: http://www.jpi-sklad.si/

Artikel 71.1 e) – Offentliga organ

Inga offentliga eller andra organ har utsetts.

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

De lokala domstolarna (okrajna sodišča) är behöriga i frågor om verkställighet (artikel 5 i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Det officiella språket i de slovenska domstolarna är slovenska, förutom i de domstolar som anges i nedanstående förteckning, där de officiella språken är slovenska och ett av de nationella minoritetsgruppernas språk:

Distriktsdomstolen i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenska och italienska

Den lokala domstolen i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenska och italienska

Den lokala domstolen i Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovenska och italienska

Den lokala domstolen i Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovenska och ungerska

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

För kommunikationen med andra centralmyndigheter har centralmyndigheten i Slovenien förutom de officiella språken även godkänt att engelska används.

Senaste uppdatering: 14/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.