Underhållsskyldighet

Spanien

Innehåll inlagt av
Spanien

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Förstainstansrätterna och de specialdomstolar som handlägger frågor om könsrelaterat våld (artikel 87 i lagen om domstolar, Ley Orgánica de Poder Judicial)

Deras beslut kan överklagas till provinsdomstolen (audiencia provincial).

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Särskilt överklagande på grund av ett procedurfel, som ges in till högsta domstolen i respektive autonom region och kassationsöverklagande, som ges in till högsta domstolen regleras i kapitel IV Recurso extraordinario por infracción procesal och kapitel V Recurso de casación i avsnitt IV i lag nr 1/2000 om civilrättsliga förfaranden (Enjuiciamiento Civil).

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

Omprövning sker vid samma domstol som har meddelat domen, dvs. domstolar i första instans (Juzgado de Primera Instancia). Det omprövningsförfarande som avses i artikel 19 i förordning nr 4/2009 genomförs i enlighet med kapitel II Recursos de Reposición y Revisión i avsnitt IV i lag nr 1/2000 om civilrättsliga förfaranden.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

El Ministerio de Justicia.

Ansvarig: Ma Isabel Hernández Collado, Jefe de Servicio de Pensiones Alimenticias Internacionales.

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (Spanien)

Tfn 00 34 91 3902295/94

Fax 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Förstainstansrätten i den provinshuvudstad där den part mot vilken verkställighet begärs har sin hemvist eller i den provins där verkställigheten ska ske.

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

De språk som godtas i enlighet med artiklarna 20 och 40 är spanska och portugisiska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

De språk som godtas av centralmyndigheten i enlighet med artikel 59 är spanska och engelska.

Senaste uppdatering: 26/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.