Underhållsskyldighet

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt

Artikel 71.1 a) - Domstolar som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar

Den domstol som är behörig att handlägga ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 och överklaganden mot beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 32.2 är här:

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 71.1 b) - Förfaranden för överklaganden

Överklagande till hovrätt och till Högsta domstolen. Överklagandet ska ges in till den domstol som har meddelat avgörande. Prövningstillstånd krävs i hovrätten och i Högsta domstolen.

Artikel 71.1 c) - Omprövningsförfaranden

När ansökan om omprövning avser ett beslut av en tingsrätt eller kronofogdemyndigheten: en ansökan till hovrätten.

En ansökan om omprövning ska vara skriftlig. Sökanden ska ange vilket beslut ansökan gäller. Ansökan ska också innehålla de skäl som ansökan bygger på samt handlingar och övriga bevis som sökanden önskar åberopa. Motparten ska underrättas om ansökan.

Artikel 71.1 d) - Centralmyndigheter

Försäkringskassan

Allmänna frågor och frågor rörande policybeslut

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tfn: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Ansökningar och begäran om bistånd i särskilda ärenden

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tfn: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-post: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikel 71.1 f) – Myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 573 15 20

E-post: kontakt@kronofogden.se

 

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 573 28 70

E-post: kontakt@kronofogden.se

 

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00.

Fax + 46 10 575 69 45

E-post: kontakt@kronofogden.se

 

Kronofogdemyndigheten

Postadress: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 578 42 50

E-post: kontakt@kronofogden.se

Artikel 71.1 g) - Språk som godtas för översättning av handlingar

Svenska.

Artikel 71.1 h) - Språk som godtas av centralmyndigheter för kommunikation med andra centralmyndigheter

Svenska.

Senaste uppdatering: 30/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.