Underhållsskyldighet

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 4/2009

Allmän information

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet syftar till att säkerställa en snabb och effektiv indrivning av underhållsbidrag.

Förordningen omfattar nio standardfomulär som ska underlätta kommunikationen mellan centralmyndigheterna och göra det möjligt att ge in ansökningar på elektronisk väg.

Den är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater.

Danmark har genom en förklaring, som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen, bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i förordningen, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001 (EUT L 149, 12.6.2009, s. 80).

Danmark har bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i genomförandeförordningen från den 10 november 2011 om bilagorna X och XI till rådets förordning om underhållsskyldighet. (DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)

Danmark är inte bundet av 2007 års Haagprotokoll.

Från och med den 1 januari 2021 är Förenade kungariket inte längre ett EU-land. På civilrättens område kommer dock pågående förfaranden och mål vilka inletts före övergångsperiodens slut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2024 gick det att välja Förenade kungariket i de (dynamiska) webbformulären för sådana förfaranden och mål.

I europeiska e-juridikportalen finner du information om förordningens tillämpning och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulären. Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område har tagit fram vägledning om användning av bilagorna till förordningen om underhållsskyldighet, tillgänglig på 23 språk.

Icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar

För att underlätta den praktiska tillämpningen av förordningen om underhållsskyldighet och främja att EU-medborgarnas rättigheter kan tillvaratas på ett effektivt sätt i hela EU har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat ett icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar.

Detta formulär, som syftar till att underlätta indrivning av utestående underhållsfordringar, finns tillgängligt på 23 språk. Med formuläret följer en instruktion om hur det ska fyllas i. Formuläret finns i följande format: PDF PDF (898 Kb) sv och XLS Excel (348 Kb) sv.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Haagprotokollet av den 23 november 2007

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Familjerätt – underhållsskyldighet


*obligatoriskt
Senaste uppdatering: 30/04/2023

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.