Развод и законна раздяла

Национална информация относно Регламент (ЕС) № 1259/2010

Обща информация

Европейският съюз си е поставил за цел да развие пространство на свобода, сигурност и правосъдие като приема мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение. В същото време увеличаването на мобилността на гражданите в рамките на вътрешния пазар изисква по-голяма гъвкавост и правна сигурност.

Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (наречен „Регламент Рим ІІІ“) предоставя на гражданите съответни решения по отношение на правната сигурност, предвидимостта и гъвкавостта, защитава по-слабия партньор в бракоразводните производства и предотвратява надпреварата в избора на съд. С него се спомага за избягването на сложни, дълги и болезнени производства.

По-конкретно Регламент (ЕС) № 1259/2010 позволява на международните двойки да се споразумеят предварително кое право да се прилага спрямо развода или законната им раздяла, стига това право да е правото на държавата членка, с която имат по-тясна връзка. В случай, че двойката не може да постигне съгласие, съдиите могат да използват обща формула, за да определят чие право ще се прилага.
Регламентът, от друга страна, не се прилага по отношение на следните въпроси: правоспособността на физическите лица; съществуването, действителността и признаването на брака; унищожаването на брака; имената на съпрузите; имуществените последици от брака; родителската отговорност; задълженията за издръжка и попечителство и наследяване. Той също така не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Регламентът е инструмент за осъществяване на засилено сътрудничество между участващите държави членки. Засиленото сътрудничество позволява на група от поне девет държави членки да прилагат мерки в една от областите, обхваната от Договорите, в които Съюзът не разполага с изключителна компетентност. Съгласно член 331 от ДФЕС неучастващите държави членки си запазват правото да се присъединят към вече установено засилено сътрудничество, което е в ход.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента.

Засилено Сътрудничество

На 12 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/405/ЕС, с което се разрешава засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла между Белгия, България, Германия, Испания, Франция, Италия, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Португалия, Румъния и Словения.

Вследствие на това гореспоменатите 14 държави членки, участващи в засиленото сътрудничество, приеха Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета, който започна да се прилага на 21 юни 2012 г.

На 21 ноември 2012 г. Комисията прие Решение 2012/714/ЕС за потвърждаване участието на Литва в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла. В това решение се предвижда, че Регламент (ЕС) № 1259/2010 ще се прилага към Литва от 22 май 2014 г.

На 27 януари 2014 г. Комисията прие Решение 2014/39/ЕС за потвърждаване на участието на Гърция в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла. В това решение се предвижда, че Регламент (ЕС) № 1259/2010 ще се прилага към Гърция от 29 юли 2015 г.

На 10 август 2016 г. Комисията прие Решение (ЕС) 2016/1366, с което се потвърждава участието на Естония в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла. В това решение се предвижда Регламент (ЕС) 1259/2010 да се прилага за Естония от 11 февруари 2018 г.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)

Последна актуализация: 09/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.