Развод и законна раздяла

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Австрийското право не предвижда допълнителни изисквания за форма за споразуменията относно избора на приложимо право във връзка с член 7, параграфи 2—4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно австрийското право (§ 11(3) от IPRG) съпрузите могат да изберат приложимото право в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1259/2010 и пред съда в хода на съдебното производство, при условие че изборът на право е направен изрично, а не само се подразбира от поведението.

Последна актуализация: 16/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.