Развод и законна раздяла

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Белгийското законодателство не предвижда специфични изисквания за форма на споразуменията за избор на приложимо право в съответствие с член 7, параграфи 2—4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Що се отнася до правилата за избор на приложимото право, в член 55, параграф 2, алинея 3 от белгийския Кодекс на международното частно право (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) се предвижда, че изборът трябва да бъде направен при първото явяване пред съда (Закон за Кодекса на международното частно право от 16 юли 2004 г., Belgisch Staatsblad/Moniteur belge от 27 юли 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г.).

Последна актуализация: 28/02/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.