Развод и законна раздяла

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Съгласно член 641, алинеи 2 и 3 от Закона за семейството съпрузите могат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета да сключат споразумение относно приложимото право при развод лично в нотариално заверена форма или по време на съдебно производство, като в последния случай вписването на споразумението в съдебния протокол замества нотариално заверената форма.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно член 641, алинея 4 от Закона за семейството съпрузите могат да сключат споразумение и да изменят вече сключено споразумение по всяко време до приемането на искането за развод от нотариуса или, в рамките на съдебно производство, до приключването на предварителното производство, или, в рамките на писмено производство, до изтичането на срока за подаване на искания.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.