Развод и законна раздяла

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Регламентът предвижда три изисквания за форма, за да е действително споразумението за избор на приложимото право: то трябва да е в писмена форма, датирано и подписано от страните.

Наред с това обаче, той запазва възможността държавите да предвиждат допълнителни изисквания за форма и посочва по какъв начин се налагат тези изисквания в зависимост от положението на съпрузите.

Във френското право няма разпоредби относно изискванията за форма, които трябва да са спазени, за да е действително споразумението за избор на право при развод или законна раздяла. Поради това Франция не е направила декларация по член 17, параграф 1, буква а).

Следователно съпрузите са свободни да се обърнат, ако желаят, към специалиста, който смятат, че ще може да им даде най-полезна информация.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Споразумението, с което съпрузите определят правото, приложимо за развода или законната им раздяла, може да бъде сключено или изменено във всеки един момент, но най-късно в момента на сезиране на съда.

Ако обаче правото на сезирания съд предвижда това, приложимото право може да бъде определено от съпрузите и пред съда в хода на съдебното производство (член 5, параграфи 2 и 3).

Във френското право тази възможност не е изрично уредена. Поради това Франция не е направила декларацията по член 17, параграф 1, буква б).

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.