Развод и законна раздяла

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

След изявление по въпроса, направено от Гърция, в решението си от 27.1.2014 г. (ОВ L 23, стр. 41) Европейската комисия потвърди участието на Гърция в засиленото сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла, установено с Регламент (ЕС) № 1259/2010 („Рим ІІІ“).

Съгласно посоченото Решение, Регламент (ЕС) № 1259/2010 се прилага спрямо Гърция от 29 юли 2015 г.


Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Гръцкото законодателство не съдържа специални разпоредби относно изискванията за форма за споразуменията относно избора на приложимо право съгласно член 7, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Гръцкото законодателство не съдържа специални разпоредби относно възможността съпрузите да определят приложимото право съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Последна актуализация: 01/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.