Развод и законна раздяла

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Латвийското право не налага допълнителни формални изисквания спрямо споразуменията за избор на право, освен предвидените в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Латвийското право не предвижда възможност за избор на приложимо право пред съда по време на производството.

Последна актуализация: 25/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.