Развод и законна раздяла

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Литовското национално право не предвижда допълнителни формални изисквания за споразуменията относно приложимото право при развод и законна раздяла.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Литовското национално право не предвижда възможност за определяне на приложимото право при развод и законна раздяла пред съда в хода на съдебното производство.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.