Развод и законна раздяла

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Нищо за съобщаване.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Нищо за съобщаване.

Последна актуализация: 07/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.