Развод и законна раздяла

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Няма допълнителни формални изисквания, приложими за споразуменията относно избора на приложимо право, освен посочените в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1259/2010.

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно румънското право съпрузите могат да определят приложимото право при развод и след сезирането на съда, но не по-късно от датата на първото заседание, на което съпрузите са били законно призовани.

Съответните текстове от Гражданския кодекс са възпроизведени по-долу:

Член 2598.

Дата на споразумението за избор на приложимо право

(1) Споразумението за избор на приложимо право при развод може да бъде сключено или изменено най-късно до датата, на която компетентният орган е бил сезиран с молба за развод.

(2) Съдът обаче може да вземе предвид споразумението между съпрузите най-късно до датата на първото заседание по делото, на което страните са били законно призовани.

Член 2599.

Форма на споразумението за избор на приложимо право

Споразумението за избор на приложимо право при развод трябва да бъде сключено в писмена форма и трябва да бъде подписано и датирано от съпрузите.

Последна актуализация: 12/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.