Развод и законна раздяла

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

Член 7, параграфи 2 —4 – Формални изисквания по отношение на споразуменията за избор на приложимо право

Испанското законодателство предвижда допълнителни изисквания за форма за споразуменията за избор на приложимо право, съгласно посоченото в член 7, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕС) № 1259/2010, а именно: изборът на приложимо право трябва да бъде направен под формата на автентичен документ с изпълнителна сила (т.е. пред нотариус) или на „documento auténtico“ — документ със заверка на подписите и датата (т.е. документ, чиито дата и подписи на страните са неоспорими, дори той да не е под формата на нотариален акт).

Член 5, параграф 3 – Възможност за определяне на приложимото право в хода на съдебното производство

Съгласно испанското законодателство съпрузите не могат да определят приложимото право пред съда в хода на съдебното производство.

Последна актуализация: 26/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.