Rozvod a rozluka

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Rakouské právo nestanoví žádné dodatečné formální požadavky na dohodu o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Podle rakouského práva (§ 11 odst. 3 IPRG) si mohou manželé zvolit rozhodné právo podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1259/2010 i před soudem v průběhu řízení, pokud je volba vyjádřena jasně a ne jen implicitním chováním.

Poslední aktualizace: 16/06/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.