Rozvod a rozluka

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

V belgických právních předpisech neexistuje žádný zvláštní formální požadavek týkající se dohody o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Pokud jde o požadavky na určení rozhodného práva, belgický zákoník o mezinárodním právu soukromém stanoví v čl. 55 odst. 2 bodě 3, že musí být provedeno při prvním jednání u soudu (Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, Mon. b., 27 juillet 2004, vig. 1er octobre 2004).

Poslední aktualizace: 28/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.