Rozvod a rozluka

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Podle § 641 odst. 2 a 3 zákona o rodinném právu mohou manželé uzavřít dohodu o rozhodném právu ve věcech rozvodu v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1259/2010 osobně formou notářského zápisu, nebo rozhoduje-li se o rozvodu v soudním řízení, takový notářský zápis nahrazuje podání návrhu žaloby, v němž je určen příslušný soud.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Podle § 641 odst. 4 zákona o rodinném právu mohou manželé uzavírat a upravovat uvedené dohody kdykoliv do doby, než je žádost o rozvod přijata notářem nebo v rámci soudního řízení, a to až do uzavření předběžného řízení nebo uplynutí lhůty pro podání návrhů v rámci písemné části řízení.

Poslední aktualizace: 29/03/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.