Rozvod a rozluka

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Aby byla dohoda o volbě rozhodného práva platná, stanoví nařízení tři podmínky formální platnosti: dohoda musí být vyhotovena písemně, datována a podepsána oběma manželi.

Členským státům však nařízení dává možnost stanovit pro tento akt dodatečné formální požadavky a upřesňuje způsob, jakým se v závislosti na situaci manželů uplatňují.

Francouzské právo neobsahuje žádné ustanovení o formálních podmínkách pro platnost dohody o volbě rozhodného práva ve věcech rozvodu nebo rozluky. Francie proto neučinila prohlášení, které požaduje čl. 17 odst. 1 písm. a).

Manželé se mohou obrátit na odborníka, který jim dle jejich názoru nejlépe pomůže tuto záležitost objasnit.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Dohodu o volbě práva rozhodného pro rozvod či rozluku lze uzavřít a pozměnit kdykoli, nejpozději však v okamžiku zahájení řízení u soudu.

Pokud tak stanoví právo místa soudu, mohou manželé rovněž určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení (čl. 5 odst. 2 a 3).

Ve francouzském právu není tato možnost výslovně stanovena. Z tohoto důvodu Francie neučinila prohlášení, které požaduje čl. 17 odst. 1 písm. a).

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.