Rozvod a rozluka

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

V návaznosti na oznámení předložené naším státem potvrdila Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 27. 1. 2014 (L23/41) účast Řecka na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky založené nařízením (EU) č. 1259/2010 („Řím III“).

V souladu s výše uvedeným rozhodnutím se nařízení (EU) č. 1259/2010 použije v Řecku ode dne 29. července 2015.


Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

V řeckém právním řádu neexistují zvláštní vnitrostátní předpisy upravující formální požadavky dohod o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

V řeckém právním řádu neexistují zvláštní vnitrostátní předpisy upravující možnost určit rozhodné právo podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Poslední aktualizace: 01/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.