Rozvod a rozluka

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Na dohodu o volbě rozhodného práva se nevztahují žádné další požadavky nad rámec požadavků uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Nejzazší lhůta, kdy si manželé mohou zvolit rozhodné právo, je v přípravné fázi řízení, a to v termínu stanoveném soudem.

Poslední aktualizace: 04/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.