Rozvod a rozluka

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Na dohody o volbě práva se nevztahují žádné další formální požadavky kromě těch, které stanoví čl.7 odst.1 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Podle rumunského práva mohou manželé určit rozhodné právo pro rozvod také po zahájení řízení u soudu, nejpozději však ke dni prvního soudního jednání, na které byli manželé dle práva předvoláni.

Příslušná znění občanského zákoníku jsou uvedena níže:

Článek 2598.

Datum uzavření dohody o volbě rozhodného práva

(1) Dohodu o volbě rozhodného práva pro rozvod lze uzavřít nebo pozměnit nejpozději do data zahájení řízení o rozvodu u příslušného orgánu.

(2) Soud však může vzít na vědomí dohodu manželů nejpozději při prvním jednání, ke kterému byli účastníci dle práva předvoláni.

Článek 2599.

Forma dohody o volbě rozhodného práva

Dohoda o volbě rozhodného práva pro rozvod musí být uzavřena písemně a musí být manželi podepsána a datována.

Poslední aktualizace: 12/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.