Rozvod a rozluka

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Ustanovení čl. 7 odst. 2 až 4 – Formální požadavky týkající se dohod o volbě rozhodného práva

Podle čl. 7 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1259/2010 stanoví španělské právo na dohody o volbě rozhodného práva tyto dodatečné formální požadavky: volba rozhodného práva musí být potvrzena buď formou úřední listiny (před notářem) nebo úředního dokumentu (documento auténtico, tj. datovaný dokument podepsaný oběma manželi, o němž nejsou pochybnosti, ačkoli nemá formu notářské listiny).

Ustanovení čl. 5 odst. 3 – Možnost určit rozhodné právo před soudem v průběhu řízení

Podle španělského práva nemohou manželé určit rozhodné právo před soudem v průběhu soudního řízení.

Poslední aktualizace: 11/07/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.