Rozvod a rozluka

Vnitrostátní informace týkající se nařízení č. 1259/2010

Všeobecné informace

Evropská unie si dala za cíl zachovávat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva přijímáním opatření v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech s mezinárodním prvkem. Rostoucí mobilita občanů v rámci vnitřního trhu zároveň vyžaduje jednak větší flexibilitu a jednak vyšší právní jistotu.

Nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu (tzv. nařízení Řím III), poskytuje občanům vhodná řešení, pokud jde o právní jistotu, předvídatelnost a pružnost, chrání slabší partnery během rozvodu a brání účelovému převádění soudní příslušnosti (tzv. problematika „forum shopping“). Umožňuje tím rovněž vyvarovat se komplikovaným, zdlouhavým a bolestivým řízením.

Konkrétněji nařízení (EU) č. 1259/2010 umožňuje, aby se mezinárodní páry předem dohodly, jakým právem se bude řídit jejich rozvod či rozluka pod podmínkou, že zvoleným právem je právo členského státu, k němuž mají úzkou vazbu. V případě, že pár nemůže v dané věci dosáhnout shody, mohou soudci pro účely stanovení státu, jehož právo se má použít, postupovat podle společné metody.

Nařízení se na druhou stranu nevztahuje na tyto věci: právní způsobilost fyzických osob; existence, platnost a uznání manželství; prohlášení manželství za neplatné; jméno manželů; majetkové důsledky manželství; rodičovská odpovědnost; vyživovací povinnosti a svěřenectví a dědění. Nemá rovněž vliv na uplatňování nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Jde o nástroj, kterým se mezi zúčastněnými členskými státy provádí posílená spolupráce. Posílená spolupráce umožňuje, aby skupina nejméně devíti členských států zavedla opatření v jedné z oblastí uvedené ve Smlouvách v rámci nevýlučných pravomocí Unie. Podle článku 331 SFEU si členské státy, které se spolupráce neúčastní, uchovávají právo připojit se k probíhající posílené spolupráci.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení.

Posílená Spolupráce

Rada přijala dne 12. července 2010 rozhodnutí 2010/405/EU, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky mezi Belgií, Bulharskem, Německem, Španělskem, Francií, Itálií, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Rakouskem, Portugalskem, Rumunskem a Slovinskem.

V důsledku toho 14 uvedených účastnících se členských států přijalo nařízení Rady (EU) č. 1259/2010, které se stalo použitelným dne 21. června 2012.

Komise dne 21. listopadu 2012 přijala rozhodnutí 2012/714/EU, kterým se potvrzuje účast Litvy na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Toto rozhodnutí plánuje, že se nařízení (EU) č. 1259/2010 bude na Litvu vztahovat od 22. května 2014.

Komise dne 27. ledna 2014 přijala rozhodnutí 2014/39/EU, kterým se potvrzuje účast Řecka na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Toto rozhodnutí předpokládá, že se nařízení (EU) č. 1259/2010 bude na Řecko vztahovat od 29. července 2015.

Dne 10. srpna 2016 přijala Komise rozhodnutí (EU) č. 2016/1366, kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. Toto rozhodnutí stanoví, že nařízení (EU) č. 1259/2010 se na Estonsko vztahuje od 11. února 2018.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkaz

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)

Poslední aktualizace: 09/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.