Skilsmisse og separation

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Den østrigske lovgivning indeholder ingen yderligere formelle krav til en lovvalgsaftale i henhold til artikel 7, stk. 2 til 4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ifølge østrigsk lovgivning (§ 11, stk. 3, IPRG) kan ægtefællerne vælge, hvilken lovgivning der skal anvendes i henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010, også over for domstolen under sagens behandling, forudsat at lovvalget foretages udtrykkeligt og ikke blot ved implicit adfærd.

Sidste opdatering: 16/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.