Skilsmisse og separation

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Den belgiske lovgivning indeholder ikke særlige formkrav for lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

For så vidt angår lovvalgsreglerne bestemmes det i artikel 55, stk. 2, tredje afsnit, i den belgiske lov om international privatret, at dette valg skal foretages på det første retsmøde (jf. lov om international privatret af 16.7.2004 som bekendtgjort i Moniteur belge den 27. Juli 2004 med ikrafttræden 1.10.2004).

Sidste opdatering: 28/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.