Skilsmisse og separation

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

Efter en udtalelse fra Grækenland på dette område bekræftede Kommissionen i sin afgørelse af 27.1.2014 (EUT L 23, s. 41), at Grækenland deltager i det forstærkede samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation, således som dette samarbejde kommer til udtryk i forordning (EU) nr. 1259/2010 ("Rom ΙΙΙ- forordningen").

Ifølge ovennævnte afgørelse anvendes forordning (EU) nr. 1259/2010 i Grækenland med virkning fra den 29. juli 2015.


Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende formkrav til lovvalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2 og 4 i forordning nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I græsk ret findes der ingen specielle nationale bestemmelser vedrørende muligheden for at udpege den anvendelige lovgivning i medfør af artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Sidste opdatering: 01/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.