Skilsmisse og separation

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Der er ingen supplerende formkrav til aftaler om lovvalg ud over de bestemmelser, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ægtefællerne har inden for den af retten fastsatte frist forud for sagsanlægget mulighed for at vælge, hvilken lov der skal finde anvendelse.

Sidste opdatering: 03/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.