Skilsmisse og separation

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I lettisk lovgivning er der ikke fastsat andre formkrav til lovvalgsaftaler end dem, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Efter lettisk ret er der ikke mulighed for, at ægtefællerne kan aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen.

Sidste opdatering: 21/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.