Skilsmisse og separation

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I luxembourgsk ret er der på nuværende tidspunkt ikke fastsat yderligere formkrav.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

I Luxembourg er der ikke mulighed for at foretage et lovvalg i retten under behandling af sagen.

Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.