Skilsmisse og separation

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

Der er ingen yderligere formelle krav til lovvalgsaftaler end dem, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1259/2010.

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Ifølge rumænsk lovgivning kan ægtefællerne også vælge, hvilken lovgivning der skal gælde for skilsmissen, efter at sagen er anlagt, men kun frem til datoen for det første retsmøde, som ægtefællerne behørigt er blevet indkaldt til.

De relevante bestemmelser i den civile lovbog gengives i det følgende.

Artikel 2598.

Dato for aftaler om lovvalg

1. Aftaler om lovvalg i forbindelse med skilsmisse kan indgås eller ændres senest på det tidspunkt, hvor sagen indbringes for den kompetente myndighed med henblik på bevilling af skilsmisse.

2. Retten kan imidlertid tage hensyn til den aftale, der er indgået mellem ægtefællerne, senest på datoen for det første retsmøde, som ægtefællerne behørigt er blevet indkaldt til.

Artikel 2599.

Formelle krav til aftaler om lovvalg

Aftaler om lovvalg i forbindelse med skilsmisse skal indgås skriftligt, underskrives og dateres af ægtefællerne.

Sidste opdatering: 12/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.