Skilsmisse og separation

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Artikel 7, stk. 2 til 4 – formkrav, der gælder for lovvalgsaftaler

I spansk lovgivning er der fastsat yderligere formkrav til lovalgsaftaler som omhandlet i artikel 7, stk. 2-4, i forordning (EU) nr. 1259/2010, idet en aftale herom skal indgås i form af et offentligt dokument, der skal legaliseres af en notar, eller i form af et autentisk dokument (documento auténtico) (dvs. et dokument, hvis dato og underskrift utvivlsomt er ægte, selv om der ikke er tale om et dokument indgået for en notar).

Artikel 5, stk. 3 – mulighed for at aftale lovvalget i retten under behandlingen af sagen

Efter spansk lovgivning kan ægtefællerne ikke angive, hvilken lovgivning, der skal lægges til grund for sagen, mens sagen verserer.

Sidste opdatering: 11/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.