Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Η βελγική νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικές τυπικές προϋποθέσεις για το κύρος των συμφωνιών επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τον ορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, το άρθρο 55 παράγραφος 2 τρίτη περίοδος του βελγικού Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Wetboek van internationaal privaatrecht/Code de droit international privé) ορίζει ότι η επιλογή πρέπει να δηλώνεται κατά την πρώτη παράσταση [νόμος περί του Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht/Loi portant le Code de droit international privé) της 16ης Ιουλίου 2004, Belgisch Staatsblad/Moniteur belge της 27ης Ιουλίου 2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2004].

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.