Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 641 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου περί του οικογενειακού δικαίου (Perekonnaseaduse), οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν αυτοπροσώπως, με συμβολαιογραφική πράξη, συμφωνία σχετικά με το εφαρμοστέο στο διαζύγιο δίκαιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 του Συμβουλίου σε περίπτωση διαζυγίου που εκδίδεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, καταγράφεται η σχετική συμφωνία, πράγμα που αντικαθιστά τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 641 παράγραφος 4 του νόμου περί του οικογενειακού δικαίου (Perekonnaseaduse), οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία και να την τροποποιήσουν ανά πάσα στιγμή έως την αποδοχή της αίτησης διαζυγίου από συμβολαιογράφο ή, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, έως τη λήξη της προκαταρκτικής διαδικασίας ή, στο πλαίσιο έγγραφης διαδικασίας, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.