Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Ο κανονισμός καθορίζει τρεις τυπικές προϋποθέσεις για το κύρος των συμφωνιών με αντικείμενο την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου: η πράξη πρέπει να είναι γραπτή, χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από τα μέρη.

Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις και διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιβάλλονται σε συνάρτηση με την κατάσταση των συζύγων.

Δεν υπάρχει καμία διάταξη του γαλλικού δικαίου που να διέπει τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις για το κύρος συμφωνίας επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου σε υποθέσεις διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού. Η Γαλλία, συνεπώς, δεν έχει προβεί στη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Ως εκ τούτου, επαφίεται στους συζύγους η επιλογή να απευθύνονται, εφόσον το επιθυμούν, στον επαγγελματία που θεωρούν ότι είναι σε θέση να τους διαφωτίσει καταλλήλως.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Η συμφωνία με την οποία οι σύζυγοι ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού μπορεί να συναφθεί και να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, το αργότερο όμως κατά τη στιγμή κατά την οποία επιλαμβάνεται της υποθέσεως το δικαστήριο.

Ωστόσο, εφόσον προβλέπεται από το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου, οι σύζυγοι μπορούν επίσης να ορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3).

Στο γαλλικό δίκαιο, η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται ρητώς. Τούτο εξηγεί το γεγονός ότι η Γαλλία δεν έχει προβεί στη δήλωση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.