Διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 έως 4 – Τυπικές προϋποθέσεις για συμφωνίες περί εφαρμοστέου δικαίου

Δεν υπάρχουν πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου πέραν αυτών του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1259/2010.

Άρθρο 5 παράγραφος 3 – Δυνατότητα ορισμού του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, οι σύζυγοι μπορούν επίσης να προσδιορίζουν το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο αφότου επιληφθεί το δικαστήριο, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας, στην οποία έχουν νομίμως κλητευθεί οι σύζυγοι.

Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα του αστικού κώδικα.

Άρθρο 2598.

Ημερομηνία της συμφωνίας για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

1) Η συμφωνία για την επιλογή του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο μπορεί να επιτευχθεί ή να τροποποιηθεί το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή θα συνεδριάσει για την απόφαση περί διαζυγίου.

2) Παρόλα αυτά, το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του τη συμφωνία των συζύγων το αργότερο κατά την ημερομηνία της πρώτης ακρόασης των μερών στην οποία έχουν νομίμως κλητευθεί οι σύζυγοι.

Άρθρο 2599.

Μορφή της συμφωνίας για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

Η συμφωνία για την επιλογή του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο πρέπει να είναι γραπτή και να φέρει την υπογραφή των συζύγων και ημερομηνία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.