Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Perekonnaseaduse § 641 lõigete 2 ja 3 kohaselt võivad abikaasad nõukogu määrusele (EL) nr 1259/2010 vastava abielu lahutamisele kohaldatava õiguse kokkuleppe sõlmida isiklikult notariaalselt tõestatud vormis või kohtumenetluses abielu lahutamise korral märgitakse kokkuleppe sõlmimine protokolli, mis asendab notariaalse tõestamise vormi.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Perekonnaseaduse § 641 lõike 4 kohaselt võivad abikaasad kokkuleppe sõlmida ja seda muuta igal ajal kuni abielu lahutamise avalduse vastuvõtmiseni notari poolt või kohtumenetluses kuni eelmenetluse lõppemiseni või kirjalikus menetluses taotluste esitamise tähtaja möödumiseni.

Viimati uuendatud: 29/03/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.