Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Määrusega kehtestatakse kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe kehtivusele kolm vorminõuet: kokkulepe sõlmitakse kirjalikus vormis, sellel märgitakse kokkuleppe sõlmimise kuupäev ja see peab olema poolte poolt allkirjastatud.

Lisaks on määruses liikmesriikidele ette nähtud võimalus kehtestada täiendavaid vorminõudeid ja täpsustatud, kuidas neid tuleb abikaasade olukorrast sõltuvalt kohaldada.

Prantsuse õiguses ei ole ühtegi sätet, mis reguleeriks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valikut käsitleva kokkuleppe vorminõudeid. Seega ei ole Prantsusmaa teinud artikli 17 lõike 1 punktis a ette nähtud deklaratsiooni.

Järelikult jääb abikaasadele õigus pöörduda soovi korral selgituste saamiseks õigusnõustaja poole.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kokkuleppe, millega abikaasad määravad kindlaks abielulahutuse või lahuselu suhtes kohaldatava õiguse, võib sõlmida igal ajal ja seda võib muuta igal ajal, kuid hiljemalt kohtu poole pöördumise ajaks.

Samas võivad abikaasad kohaldatava õiguse määramises kokku leppida ka kohtumenetluse käigus, kui see on kohtu asukohariigi õigusega ette nähtud (artikli 5 lõiked 2 ja 3).

Prantsuse õiguses ei ole sellist võimalust sõnaselgelt ette nähtud. See on põhjus, miks Prantsusmaa ei ole artikli 17 lõike 1 punktis b sätestatud deklaratsiooni esitanud.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.