Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Pärast Kreeka Vabariigi vastavasiulist taotlust kinnitas Euroopa Komisjon 27. jaanuari 2014. aasta otsusega (L 23/41) Kreeka osalemist määrusega (EL) nr 1259/2010 ette nähtud tõhustatud koostöös abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas („Rooma III”).

Eespool nimetatud otsuse kohaselt jõustub määrus (EL) nr 1259/2010 Kreekas 29. juulil 2015.


Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis käsitlevad määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõigetes 2 kuni 4 ette nähtud abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kohta sõlmitud kokkuleppe vorminõudeid.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Kreeka õiguses puuduvad sätted, mis annavad võimaluse määrata kohaldatav õigus vastavalt määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 5 lõikele 3.

Viimati uuendatud: 01/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.