Abielu lahutamine ja kooselu lõpetamine

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Artikli 7 lõiked 2–4 – Ametlikud nõuded seoses kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepetega

Läti õiguses ei ole sätestatud kohaldatava õiguse valikut käsitlevaid täiendavaid vorminõudeid peale määruse (EL) nr 1259/2010 artikli 7 lõikes 1 esitatud nõuete.

Artikli 5 lõige 3 – Võimalus määrata kohaldatav õigus menetluse käigus

Läti õiguses ei ole ette nähtud võimalust määrata kohaldatav õigus kohtus menetluse käigus.

Viimati uuendatud: 21/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.